Image

ANONİM ŞİRKET ‘İN LİMİTED ŞİRKET ’E DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

 1. Dilekçe
 2. Gündem
 3. Bakanlık Temsilcisi görevlendirme yazısı aslı, bir adet
 4. Şirket Kuruluş Bildirim Formu, asıl, 3 nüsha
 5. Tür Değiştirme Planı, asıl, iki adet
 6. Şirketin yönetim organı tarafından hazırlanan Tür Değiştirme Raporu, asıl, iki adet
 7. Tür Değiştirme Planının kabulüne ilişkin genel kurul kararı, noter onaylı, bir adet
  ( genel kurulun ilgili maddesinde alınacak olan karar ; tür değiştirme palanı ve tür değiştirme raporu ile son üç yılın finansal tabloları TTK 188 inci maddesi gereği otuz gün önce şirket merkezinde ortakların incelenmesine sunulmuş, inceleme hakkı kullanılmıştır. Tür değiştirme planı ve tür değiştirme raporunun kabulüne, Limited Şirketi ‘ne dönüşülmesine karar verilmiştir.)
 8. Limited Şirket ana sözleşmesi, noter tasdikli, 3 nüsha
 9. Yeni unvan altında temsile yetkili bulunanların noterden imza tescil beyanı, asıl, iki adet
 10. Denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından diğer şirketlerde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış son bilanço ve gerektiğinde ara bilanço, asıl, bir adet
 11. Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde izin veya uygun görüş yazısı, asıl, bir adet
 12. Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ve raporu düzenleyen YMM veya SMMM ‘in faaliyet belgesi asıl, bir adet ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlerine ilişkin raporu, asıl, bir adet
 13. Tür değiştiren şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan, asıl, bir adet
 14. Hazirun listesi
  • Küçük ve orta ölçekli şirketlerde tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden ,tüm ortaklar tarafından vazgeçilmesi halinde buna ilişkin belge müdürlüğe verilir. Fakat şirketin küçük ve orta ölçekli şirket olduğunun tespitine dair YMM raporu veya SMMM raporu ve raporu düzenleyenin faaliyet belgesi gereklidir.
  • Sermaye artırımı söz konusu ise Limited Şirket ‘ler sermaye artırımı maddesindeki evraklar eklenir.

LİMİTED ŞİRKET ‘İN ANONİM ŞİRKET ‘E DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

 1. Dilekçe
 2. Şirket Kuruluş Bildirim Formu, asıl, 3 nüsha
 3. Tür Değiştirme Planı, asıl, iki adet
 4. Şirketin yönetim organı tarafından hazırlanan Tür Değiştirme Raporu, asıl, iki adet
 5. Tür Değiştirme Planının kabulüne ilişkin ortaklar genel kurul kararı, noter onaylı, iki adet
 6. Anonim Şirket ana sözleşmesi, noter tasdikli, 3 nüsha
 7. Yeni unvan altında temsile yetkili bulunanların noterden imza tescil beyanı, asıl, iki adet
 8. Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde izin veya uygun görüş yazısı, asıl, bir adet
 9. Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ve raporu düzenleyen YMM veya SMMM ‘in faaliyet belgesi asıl, bir adet ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlerine ilişkin raporu, asıl, bir adet
 10. Tür değiştiren şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan, asıl, bir adet
  • Küçük ve orta ölçekli şirketlerde tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden ,tüm ortaklar tarafından vazgeçilmesi halinde buna ilişkin belge müdürlüğe verilir. Fakat şirketin küçük ve orta ölçekli şirket olduğunun tespitine dair YMM raporu veya SMMM raporu ve raporu düzenleyenin faaliyet belgesi gereklidir.
  • Sermaye artırımı söz konusu ise Anonim Şirket ‘ler sermaye artırımı maddesindeki evraklar eklenir.

KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKETLERİNİN ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET TÜRLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

 1. Dilekçe
 2. Şirket Kuruluş Bildirim Formu, asıl, 3 adet
 3. Tür Değiştirme Planı, asıl, iki adet
 4. Şirketin yönetim organı tarafından hazırlanan Tür Değiştirme Raporu, asıl, iki adet
 5. Tür Değiştirme Planının ve Raporunun kabulüne ilişkin ortaklar kararı, noter onaylı, iki adet
 6. Limited/Anonim Şirket ana sözleşmesi, noter tasdikli, 3 nüsha
 7. Yeni unvan altında temsile yetkili bulunanların noterden imza tescil beyanı, asıl, iki adet
 8. Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde izin veya uygun görüş yazısı, asıl, bir adet
 9. Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ve raporu düzenleyen YMM veya SMMM ‘in faaliyet belgesi asıl, bir adet ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlerine ilişkin raporu, asıl, bir adet
 10. Tür değiştiren şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan, asıl, bir adet
  • Küçük ve orta ölçekli şirketlerde tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden ,tüm ortaklar tarafından vazgeçilmesi halinde buna ilişkin belge müdürlüğe verilir. Fakat şirketin küçük ve orta ölçekli şirket olduğunun tespitine dair YMM raporu veya SMMM raporu ve raporu düzenleyenin faaliyet belgesi gereklidir.
  • Sermaye artırımı söz konusu ise Anonim Şirket ‘ler sermaye artırımı maddesindeki evraklar eklenir

divider