Image

Kollektif şirket ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve
ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamış olan şirkettir. ( madde 211 )

Kollektif şirketin ticaret unvanı, bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü
gösterecek bir ibareyi içerir.( madde 42 )

KURULUŞ

 1. Dilekçe ( Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne ) ve ( Ticaret Odası Başkanlığı’na )
 2. Kuruluş Bildirim Formu, asıl, üç adet
 3. Şirket sözleşmesi, noter tasdikli, üç adet
 4. Şirket unvanı altında şirket temsilcilerinin Noterden imza tescil beyanı, iki adet
 5. Oda Kayıt Beyannamesi, asıl, bir adet
 6. Kurucular arasında yabancı uyruklu gerçek kişi olması halinde noter tasdikli tercüme edilmiş pasaport sureti,
  bir adet
 7. Kuruluş anında konulan ayni sermaye var ise , değerlerinin tespitine ait Mahkeme Bilirkişi Atama Yazısı ile
  Bilirkişi Raporları ‘nın aslı, bir adet

  • Ayni sermaye üzerinde rehin, ipotek vb. şerhlerin olmadığına dair tapu ve trafik sicillerinden alınacak
   yazıların asılları, bir adet
  • Ayni sermaye taşınmazların tapuya, fikri mülkiyet hakları ile diğer değerler, varsa özel sicillerine
   şerh verildiğine dair belge asılları , bir adet

ANASÖZLEŞME TADİLİ

 1. Dilekçe
 2. Değişen madde veya maddelerin eski-yeni şekil olarak düzenlenen tadil metni, noter tasdikli iki adet

( Madde değişiklikleri neticesinde ortak ve sermaye değişikliği olması halinde eğer varsa kuruluş 6 ncı ve 7 nci
maddeleri de tamamlanmalıdır. )

ŞUBE AÇILIŞI

 1. Dilekçe ( Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘ne ) , ( Ticaret Odası Başkanlığı ‘na )
 2. Ortaklar kurul kararı, noter tasdikli, iki adet
 3. Şube yetkilisinin şube unvanı altında imza tescil beyanı, iki adet
 4. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘nden alınan TSY 120 belge aslı, bir adet
 5. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘nden alınan karar ve Ticaret Sicili Gazeteleri’nin tasdikli suretleri, bir adet
 6. Bir adet Oda Kayıt Beyannamesi
 7. Şube yetkilisinin üç adet vesikalık fotoğrafı

ŞUBE KAPANIŞI

 1. Dilekçe
 2. Ortaklar kurul kararı, noter tasdikli, iki adet

MERKEZİ BERGAMA DIŞINDA BULUNAN KOLLEKTİF ŞİRKETİN BERGAMA ‘YA MERKEZ NAKLİ

 1. Dilekçe ( Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘ne ) , ( Ticaret Odası Başkanlığı ‘na )
 2. Merkez maddesinin eski-yeni şekil olarak düzenlenen tadil metni, noter tasdikli iki adet
 3. Şirketi temsile yetkili olanların şirket unvanı altında imza tescil beyanı, noterden, iki adet
 4. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘nden alınan TSY 111 belge aslı, bir adet
 5. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘nden alınan dosyanın tamamının tasdikli suretleri, bir adet
 6. Oda Kayıt Beyannamesi, bir adet
 7. Şirket ortak ve yetkililerinin üç adet vesikalık fotoğrafları

TASFİYE İŞLEMLERİ

 1. Dilekçe ( Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘ne ) , ( Ticaret Odası Başkanlığı ‘na )
 2. Fesihname , noterce düzenlenen, asıl , iki adet
 3. Tasfiye sonu bilançosu, asıl, bir adet

Şirketin tasfiye haline girmesine karar verilir ise,

 1. Dilekçe
 2. Ortaklar kurul kararı, noter tasdikli, iki adet
 3. Tasfiye kuruluna seçilen temsilcilerin tasfiye halinde unvanı ile imza tescil beyanı, iki adet

divider