Image

 1. Dilekçe ( Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne ) ve ( Ticaret Odası Başkanlığı ‘na )
 2. Kuruluş Bildirim Formu, asıl, 4 adet
 3. Ticari işletmenin merkezinin bulunduğu kaynak ülke hukukunun, şube açacak işletme için tescilde aradığı şartların yerine getirildiğini ve şubenin tescili için ibrazı gerekli olan belgeleri gösteren yetkili makamdan alınmış yazı aslı ve bir nüsha Türkçe çevirisi
 4. Kaynak ülkede şubenin tescili için ibrazı gerekli tüm belgeler
 5. Merkez işletmenin güncel sicil kayıtlarını içeren belgenin ve şirketlerde şirket sözleşmesinin onaylı birer örneği ile birer nüsha Türkçe çevirisi
 6. Merkez yetkili organının şube açma ve şubeye Türkiye’de yerleşik tam yetkili temsilci atanmasına ilişkin kararının aslı ve bir nüsha Türkçe çevirisi
 7. Şube açacak merkezin unvanı, türü, işletme konusu, sermayenin türü ve tutarı, kuruluş tarihi, sicil numarası, tabi olduğu hukuk, Avrupa Birliği üyesi olup olmadığı, internet sitesi, şubenin unvanı ve şubeye ayrılmış sermaye tutarı, şubeyi mahkemeler dahil, özel kuruluşlar ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişilerin adı ve soyadı, kimlik numarası ve yerleşim yeri ile şubenin adresini içeren merkezin yetkilileri tarafından imzalanmış beyanname aslı ve bir nüsha Türkçe çevirisi
 8. Şube açma kararında, Türkiye’deki şubeyi mahkemeler dahil, özel kuruluşlar ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişiler ile bunlara verilen yetki belirtilmemiş ise bu konulara ilişkin düzenlenen vekaletnamenin aslı ve bir nüsha Türkçe çevirisi,
 9. Şubeyi temsil edecek kişi veya kişilerin şube unvanı altında noterden imza tescil beyanı, asıl, iki adet
 10. Yabancı uyruklu müdürün onaylı pasaport sureti ve Türkiye’de ikamet ediyorsa onaylı ikamet tezkeresi ( yerleşim yeri Türkiye ‘de bulunan en az bir müdür atanmalıdır)
 11. Açılması Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için izin veya uygun görüş yazısı, asıl, bir adet
 12. Oda Kayıt Beyannamesi, asıl, bir adet ( gerçek kişiler için) ( tüzel kişiler için )

ÖNEMLİ NOTLAR

 1. Yabancı firmanın Türkiye’de açılacak olan ilk şubesinin unvanı
  Örnek : “ Merkez unvanı + merkezin bulunduğu ülke + Bergama Merkez Şubesi “
  “ ………… Almanya Bergama Merkez Şubesi “
  “ ………… Almanya Dikili Merkez Şubesi “
  “ ………… Almanya Kınık Merkez Şubesi “
 2. Yukarıda istenilen belge ve kararların, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki Noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından yada Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yapılması olması gerekmektedir.

divider