Image

GERÇEK KİŞİ TACİR

HİZMETİN ADIİSTENİLEN EVRAKLARHİZMETİN SÜRESİHİZMETİN BEDELİ
KAYITDilekçe

Unvan Tescil Talepnamesi

 

25 Dakika890.00 tl

(Tic.Sic.Harcı+ilan ücreti+tic.sic.hiz.bedeli+ Oda kayıt ücreti)

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

 

Unvan Değişikliği

 

 

 

Ticaret Merkezi Değişikliği veya

Kanuni İkametgah Değiş.

 

Faaliyet Konusu Değişikliği

 

 

Dilekçe

 

Unvan Tescil Talepnamesi

 

 

 

10 Dakika

 

 

 

10 Dakika

 

 

 

10 Dakika

 

 

400.00 tl

(Tic.sic.harcı+ilan ücreti+tic.sic.hiz.bedeli)

 

300.00 tl

(Tic.Sic.Harcı+ilan ücreti+tic.sic.hiz.bedeli)

 

400.00 tl

(Tic.Sic.Harcı+ilan ücreti+tic.sic.hiz.bedeli)

SİGORTA ACENTELİĞİ

İŞLEMLERİ

Dilekçe

Sigorta Acentelik Sözleşmesi

Sigorta Acentelik Vekaletnamesi

15 Dakika400.00 tl

(Tic.Sic.Harcı+ilan ücreti+tic.sic.hiz.bedeli)

SİGORTA ACENTELIĞI FESHİDilekçe

Fesihname

15 Dakika320.00 tl

(Tic.Sic.Harcı+ilan ücreti+tic.sic.hiz.bedeli)

ŞUBE AÇILIŞIDilekçe

Unvan Tescil Talepnamesi

TSY 120 Belge

25 Dakika890.00 tl

(Tic.Sic.Harcı+ilan ücreti+tic.sic.hiz. bedeli+ Oda kayıt ücreti)

TERK

 

 

Vefat nedeniyle

Dilekçe

Vergi Dairesi Terk Yazısı

 

Dilekçe

Veraset İlamı

10 Dakika

 

 

10 Dakika

 

39.80 tl

(Tic.Sic.Harcı)

 

39.80 tl

(Tic.Sic.Harcı)

BELGELER

Ticaret Sicili Tasdiknamesi

 

 

 

İhale Durum Belgesi

 

Dilekçe

 

 

 

Dilekçe

 

5 Dakika

 

60.00 tl

(Tic.Sic.Harcı+tic.sic. hiz.bedeli)

 

34.00 tl

(Tic.Sic.Harcı)

 

LİMİTED ŞİRKET

HİZMETİN ADIİSTENİLEN EVRAKLARHİZMETİN SÜRESİHİZMETİN BEDELİ
Kuruluş1- Dilekçe

2-     Noter tasdikli şirket sözleşme ‘si, üç adet ( biri ıslak imzalı )

3-     Müdürlere ait imza tescil beyanı, iki adet ( ortaklardan en az birinin müdür olması gereklidir)

4-     Şirket Kuruluş Bildirim Formu,üç adet

5-    Kurucular Beyanı ,bir adet ( tüm ortaklar tarafından imzalı olarak,vekaleten imzalanamaz)

6-     Ortaklar dışından seçilen müdürlere ait görevi kabul ettiklerine dair belge aslı, bir adet

7-     Kurucular arasında yabancı uyruklu gerçek kişi olması halinde noter tasdikli tercüme edilmiş pasaport sureti, bir adet

8-     Kurucular arasında yabancı tüzel ortak var ise yetkili mercilerden alınmış apostil şerhli ve noter onaylı sicil belgesi tercümesi aslı, bir adet

9-     Kurucular arasında şirket var ise , yeni tarihli ticaret sicili tasdiknamesi aslı, bir adet

10- Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde, tüzel kişi yetkili organı tarafından alınan karar, bir adet. Kararda tüzel kişi adına işlem yapacak olan gerçek kişinin adı-soyadı, ikametgah adresi, uyruğu, T.C. no ’su belirtilir. Gerçek kişi yabancı uyruklu ise adı-soyadı, ikametgah adresi, uyruğu, vergi no ‘su veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir. Karar noter onaylı bir adet, yabancı uyruklu gerçek kişinin noter tasdikli tercüme edilmiş pasaport  sureti, bir adet

11- Sermayenin on binde dördünün yatırıldığına dair Rekabet Kurumu makbuz aslı, bir adet

Rekabet Kurulu – Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi

Hesap No.              : 80000011 (IBAN NO: TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11 )

12- Sermayenin ¼ nün yatırıldığına dair banka yazısı aslı, bir adet

13- Kurucuların ve dışarıdan müdür atandı ise üç adet vesikalık fotoğrafı

14- Kuruluş anında konulan ayni sermaye veya devir devir alınacak işletmelerin değerlerinin tespitine ait Mahkeme Bilirkişi Atama Yazısı ile Bilirkişi Raporları ‘nın aslı, bir adet

15- Ayni sermaye üzerinde rehin, ipotek vb. şerhlerin olmadığına dair tapu ve trafik sicillerinden alınacak yazıların asılları, bir adet

16- Şirket sözleşmesinde, bilirkişi tarafından belirlenen değerleriyle yer alan taşınmazların tapuya şerh verildiği, fikri mülkiyet hakları ile diğer değerler, varsa özel sicillerine, bu hüküm uyarınca kaydedildiklerini gösterir belgelerin asılları, bir adet

17- Reşit olmayan ortağın, anne-babasıyla birlikte veya anne ve babadan herhangi birisiyle birlikte ortak olması halinde ilgili Mahkemeden alınmış kayyum kararı aslı, bir adet,

30 Dakika1.300.00 tl

( ilan ücreti+hizmet bedelleri+Oda kayıt ücreti)

Anasözleşme Değişikliği

 

 

 

Sermaye Artırımı

1- Dilekçe

2- Ortaklar Genel Kurul Kararı, noter tasdikli, iki adet

( değişen maddenin yeni şekli ‘nin yazılı olması gerekmektedir. Eski ve yeni şekil olarak ta yazılabilir )

3-     Tadil metni, eski ve yeni şekil yazılı haliyle, iki adet, firma kaşeli, imzalı

4-     Arttırılan sermayenin on binde dördünün yatırıldığına dair Rekabet Kurumu makbuz aslı, bir adetk

Rekabet Kurulu – Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi

Hesap No.              : 80000011 (IBAN NO: TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11 )

5-     Şirket ortaklarının nakit olarak taahhüt ettikleri payların en az ¼ ünün yatırıldığına dair banka dekont aslı, bir adet

6-     Nakit arttırımlarda bir önceki sermayenin ödendiğine dair SMMM Raporu ve raporu düzenleyen SMMM in faaliyet belgesi , asıl, bir adet

7-     Sermaye arttırımı iç kaynaklardan karşılanıyorsa, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde var olduğuna dair SMMM Raporu ve raporu düzenleyen SMMM in faaliyet belgesi , asıl, bir adet

8-     Sermaye arttırımında konulan ayni sermaye veya devir alınacak işletmelerin değerlerinin tespitine ait Mahkeme Bilirkişi Atama Yazısı ile Bilirkişi Raporlarının aslı, bir adet,

9-     Ayni sermaye üzerinde rehin, ipotek vb. şerhlerin olmadığına dair tapu ve trafik sicillerinden alınacak yazıların asılları, bir adet

10- Sermaye arttırımında, bilirkişi tarafından belirlenen değerleriyle yer alan taşınmazların tapuya şerh verildiği, fikri mülkiyet hakları ile diğer değerler, varsa özel sicillerine, bu hüküm uyarınca kaydedildiklerini gösterir belgelerin asılları, bir adet.

20 Dakika800.00 tl

(Tic.Sic.Harcı+ hizmet bedelleri)

 

İlan ücreti:Tadil metninde bulunan kelime sayısına göre değişmektedir.

 

 

 

Müdür Atanması1-    Dilekçe

2-     Ortaklar genel kurul kararı, noter tasdikli, iki adet

3-     Yeni müdüre ait noterden imza tescil beyanı, iki adet

a.      Şirket müdürlerinden birisinin kesinlikle şirket ortağı olması gerekmektedir. Birden fazla seçilen müdürlerden birisinin şirket ortakları dışından olması durumunda görevi kabul ettiğine dair belge aslı, bir adet

b.     Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde, tüzel kişi yetkili organı tarafından alınan karar, bir adet. Kararda tüzel kişi adına işlem yapacak olan gerçek kişinin adı-soyadı, ikametgah adresi, uyruğu, T.C. no ’su belirtilir. Gerçek kişi yabancı uyruklu ise adı-soyadı, ikametgah adresi, uyruğu, vergi no ‘su veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir. Karar noter onaylı bir adet, yabancı uyruklu gerçek kişinin noter tasdikli tercüme edilmiş pasaport  sureti, bir adet

 

20 Dakika700.00 tl

(Tic.Sic.Harcı+ hizmet bedelleri+ ilan ücreti)

(ilave her müdür için 323,90 tl)

Adres Değişikliği1- Dilekçe

2- Ortaklar Genel Kurul Tutanağı, bir adet, noter tasdikli

20 Dakika600.00 tl

(tic.sic.harcı+ilan ücreti+hizmet bedelleri)

Hisse Devir İlanı1-   Dilekçe

2- Ortaklar Genel Kurul Kararı, Noter tasdikli, iki adet

3-     Noterce düzenlenen hisse devir sözleşmesi, bir adet

4-     Hisselerini devreden ile devir alan ortağa ait devrin işlenmiş haliyle noter tasdikli pay defteri sayfaları, bir adet

5-     Hissesini tamamen devreden ortağın müdür olması halinde ,kararın içerisinde müdürlük yetkisinin devam edip etmediğinin belirtilmesi,

6-     Müdürlük yetki iptali var ise yeni müdürün seçilmesi,

a- Yeni müdüre ait noterden imza tescil beyanı, iki adet

b- Şirket müdürlerinden birisinin kesinlikle şirket ortağı olması gerekmektedir. Birden fazla seçilen müdürlerden birisinin şirket ortakları dışından olması durumunda görevi kabul ettiğine dair belge  aslı, bir adet

c- Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde, tüzel kişi yetkili organı tarafından alına karar ,bir adet. Kararda tüzel kişi adına işlem yapacak olan gerçek kişinin adı-soyadı, ikametgah adresi, uyruğu, T.C. no ’su belirtilir. Gerçek kişi yabancı uyruklu ise adı-soyadı, ikametgah adresi, uyruğu, vergi no ‘su veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir. Karar noter onaylı bir adet, yabancı uyruklu gerçek kişinin noter tasdikli tercüme edilmiş pasaport  sureti, bir adet

20 Dakika700.00 tl

(ilan ücreti+ hizmet bedelleri)

 

Sigorta Acenteliği Tescili1-    Dilekçe

2-     Taraflarca imzalanmış haliyle sözleşme aslı, bir adet

3-     Acentelik Vekaletnamesi ,asıl, iki adet

4-     Daha önce tescili yapılmış sigorta acenteliklerine ait sigorta şirketlerinin muvafakat yazısı aslı, bir adet

20 Dakika700.00 tl

(tic.sic.harcı+ilan ücreti+hizmet bedelleri)

Sigorta Acenteli Feshi1- Dilekçe

2- Bir adet fesihname, bir adet, noter onaylı

20 Dakika500.00 tl

(tic.sic.harcı+ilan ücreti+hizmet bedelleri)

Tasfiye Haline Giriş

 

1- Dilekçe

2- Ortaklar Genel Kurul Kararı, Noter Tasdikli, bir adet

3- Tasfiye Başlangıç Bilançosu

20 Dakika900.00

(tic.sic.harcı+ilan ücreti+hizmet bedelleri)

Tasfiye Halinden Çıkış1- Dilekçe

2- Ortaklar Genel Kurul Kararı

3- Tasfiye Memurlarınca hazırlanan Rapor, asıl, bir adet

20 Dakika800.00 tl

(tic.sic.harcı+ilan ücreti+hizmet bedelleri)

Kapanış1- Dilekçe

2- Ortakar Genel Kurul Kararı,noter tasdikli bir adet

3- Tasfiye sonu bilançosu

20 Dakika102.10 tl

(tic.sic.harcı)

Memurluğumuz Görev Alını İçinde Şube Açılışı

 

 

1-    Dilekçe

2-    Ortaklar Genel Kurul Kararı , noter tasdikli, iki adet

3-     Şube yetkilisinin şube unvanı altında imza tescil beyanı, iki adet

4-     Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘nden alınan TSY 120 belge aslı, bir adet

5-     Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘nden alınan karar ve Ticaret Sicili Gazeteleri’nin tasdikli suretleri, bir adet

30 Dakika2.300.00 tl

(tic.sic.harcı+ilan ücreti+oda kayıt ücreti+hizmet bedelleri)

 

(ilave her şube müdürü için 323,90 tl)

 

 

Memurluğumuz Görev Alanı Dışında Şube Açılışı

 

1- Dilekçe

2- Ortaklar Genel Kurul Kararı,noter tasdikli bir adet

 

10 Dakika

 

60.00  tl (tic.sic.harcı+ hizmet bedeli)

her bir tasdikli suret için 10,20 tl ilave

 

Memurluğumuz Görev Alanı İçine Merkez Nakli Tescili1-     Dilekçe

2-     Ortaklar genel kurul kararı, noter tasdikli, iki adet

( değişen maddenin yeni şekli ‘nin yazılı olması gerekmektedir. Eski ve yeni şekil olarak ta yazılabilir )

3-     Tadil metni, değişen maddenin eski ve yeni şekil yazılı haliyle, iki adet, firma kaşeli, imzalı

4-     Şirketi temsile yetkili olanların şirket unvanı altında imza tescil beyanı, noterden, iki adet

5-     Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘nden alınan TSY 111 belge aslı, bir adet

6-     Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘nden alınan dosyanın tamamının tasdikli suretleri, bir adet

30 Dakika2.300.00 tl

 

(tic.sic.harcı+ilan ücreti+oda kayıt ücreti+hizmet bedelleri)

 

(ilave her müdür için 323,90 tl)

Ticaret Sicili TasdiknamesiDilekçe5 Dakika60.00 tl

(tic.sic.harcı+ hizmet bedeli)

Yetki BelgesiDilekçe5 Dakika60.00 tl

(tic.sic.harcı+ hizmet bedeli)

İhale Durum BelgesiDilekçe5 Dakika34,00 tl

(tic.sic.harcı)

İflas, Konkordato YazısıDilekçe5 Dakika34,00 tl

(tic.sic.harcı)

Ortaklık BelgesiDilekçe5 Dakika34,00 tl

(tic.sic.harcı)

ANONİM ŞİRKETLER

HİZMETİN ADIİSTENİLEN EVRAKLARHİZMETİN SÜRESİHİZMETİN BEDELİ
Kuruluş1-     Dilekçe

2-     Noter tasdikli şirket sözleşme’si , üç adet ( biri ıslak imzalı )

3-     İmza yetkililerine ait imza tescil beyanı, iki adet

4-   Şirket Kuruluş Bildirim Formu,  üç adet

5-   Kurucular Beyanı  bir adet ( tüm ortaklar tarafından imzalı olarak )

6-     Ortaklar dışından seçilen yönetim kurulu üyeleri ile müdürlere ait görevi kabul ettiklerine dair belge aslı, bir adet

7-     Kurucular arasında yabancı uyruklu gerçek kişi olması halinde noter tasdikli tercüme edilmiş pasaport sureti, bir adet

8-     Kurucular arasında yabancı tüzel ortak var ise yetkili mercilerden alınmış apostil şerhli ve noter onaylı sicil belgesi tercümesi aslı, bir adet

9-     Kurucular arasında şirket var ise , yeni tarihli ticaret sicili tasdiknamesi aslı, bir adet

10- Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine veya şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde, tüzel kişi yetkili organı tarafından alınan karar, noter tasdikli,  bir adet. Kararda tüzel kişi adına işlem yapacak olan gerçek kişinin adı-soyadı, ikametgah adresi, uyruğu, T.C. no ’su belirtilir. Gerçek kişi yabancı uyruklu ise adı-soyadı, ikametgah adresi, uyruğu, vergi no ‘su veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir. Karar noter onaylı bir adet, yabancı uyruklu gerçek kişinin noter tasdikli tercüme edilmiş pasaport  sureti, bir adet

11- Sermayenin on binde dördünün yatırıldığına dair Rekabet Kurumu makbuz aslı, bir adetk

Rekabet Kurulu – Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi

Hesap No.              : 80000011 (IBAN NO: TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11 )

12- Sermayenin ¼ nün yatırıldığına dair banka yazısı aslı, bir adet

13- Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin ve dışarıdan müdür atandı ise üç adet vesikalık fotoğrafı

14- Kuruluş anında konulan ayni sermaye veya devir alınacak işletmelerin değerlerinin tespitine ait Mahkeme Bilirkişi Atama Yazısı ile Bilirkişi Raporları ‘nın aslı, bir adet

15- Ayni sermaye üzerinde rehin, ipotek vb. şerhlerin olmadığına dair tapu ve trafik sicillerinden alınacak yazıların asılları, bir adet

16- Şirket sözleşmesinde, bilirkişi tarafından belirlenen değerleriyle yer alan taşınmazların tapuya şerh verildiği, fikri mülkiyet hakları ile diğer değerler, varsa özel sicillerine, bu hüküm uyarınca kaydedildikleri ve taşınırların güvenilir bir kişiye tevdi edildiklerini gösterir belgelerin asılları, bir adet

17- Reşit olmayan ortağın, anne-babasıyla birlikte veya anne ve babadan herhangi birisiyle birlikte ortak olması halinde ilgili Mahkemeden alınmış kayyum kararı aslı, bir adet,

30 Dakika1.300.00 tl

( ilan ücreti+Oda kayıt ücreti+hizmet bedeli)

Anasözleşme değişikliği

 

 

 

Sermaye Artırımı

1-    Dilekçe

2-     Gündem, bir adet

3-     Bakanlık temsilcisi görevlendirme yazısı aslı, bir adet

4-     Genel kurul toplantı tutanağı, noter tasdikli, bir adet

5-     Genel kurulda kabul edildiği şekilde sermaye arttırımına ilişkin tadil metni, iki adet, divan ve Bakanlık temsilcisi imzalı

6-     Sermaye artırımına ait yönetim kurulu kararı

7-     Arttırılan sermayenin on binde dördünün yatırıldığına dair Rekabet Kurumu makbuz aslı, bir adetk

Rekabet Kurulu – Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi

Hesap No.              : 80000011 (IBAN NO: TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11 )

8-     Nakit arttırılan kısmın ¼ ünün sermaye arttırım bedeli olarak yatırıldığına dair banka dekontları aslı, bir adet  ( her bir ortağın ayrı ayrı)

9-     Arttırılan sermayeyi temsil eden payların tamamı sermaye maddesinin yeni şeklinde yer almalı, yer almıyorsa sermaye taahhüt sahiplerinin imzasını taşıyan iştirak taahhütnamesi  aslı , iki adet

10- Hazirun listesi aslı, bir adet

11- Sadece nakit olarak arttırılmasında bir önceki sermayenin ödendiğine ve şirket sermayesinin öz varlık içinde korunduğunu şirketin özvarlığı da tespit edilmek suretiyle şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına ve sermayenin hangi oranda korunduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporunun hazırlanması ayrıca aynı rapor içerisinde veya ayrı bir raporda sermayeye eklenecek fonların mevcut olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Raporları düzenleyen yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ‘in faaliyet belgesi, asıl, bir adet

12- Sermaye artırımı sadece fonlardan yapılması durumunda , şirketin özvarlığı da tespit edilmek suretiyle şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına, sermayenin hangi oranda korunduğuna ve fonlardan artırılan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ve raporu yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ‘in faaliyet belgesi, asıl, bir adet

( şirket sermayesinin öz varlık içinde korunduğunu, fonlardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan yönetim kurulunun açık ve yazılı beyanı ile genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilançosunun , bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olması halinde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış ara bilançosunun Müdürlüğümüze verilmesi durumunda ise yukarıda bahsi geçin rapor aranmaz)

13- Sermaye artırımında konulan ayni sermaye veya devir alınacak işletmelerin değerlerinin tespitine ait Mahkeme Bilirkişi Atama Yazısı ile Bilirkişi Raporlarının aslı, bir adet,

14- Ayni sermaye üzerinde rehin, ipotek vb. şerhlerin olmadığına dair tapu ve trafik sicillerinden alınacak yazıların asılları, bir adet

15- Sermaye artırımında, bilirkişi tarafından belirlenen değerleriyle yer alan taşınmazların tapuya şerh verildiği, fikri mülkiyet hakları ile diğer değerler, varsa özel sicillerine şerh verildiğini gösterir belge aslı, bir adet.

16- Rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini, primin nasıl hesaplandığını gösterir yönetim kurulu raporu,

17- Yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacağı kararın noter onaylı örneği ile genel kurul kararına olumsuz oy verenlerin, en az nisabı oluşturan sayıda imzalarını içeren liste ve ortak bir tebligat adresi,

 

–         Şirket bünyesinde fon mevcut ise sadece nakit artırım yapılamaz.

–         Şirket bünyesinde bulunan fonların toplamı kadar artırım yapılabilir.

–         Şirket bünyesinde bulunan fonların toplamı kadar birlikte aynı toplam üzerinden nakit artırım yapılabilir. Tüm ortakların katıldığı genel kurulda tüm ortakların oluru ile fon toplamı üzerinde nakit artırım yapılabilir.

–         Genel kurul toplantı tarihinden itibaren üç ay içerisinde sermaye artırımı tescil edilmelidir. Tescil edilmediği takdirde geçersiz olacaktır.

 

20 Dakika800.00 tl

(Tic.Sic.Harcı+ilan ücreti+ hizmet bedeli)

 

İlan ücreti:Tadil metninde bulunan kelime sayısına göre değişmektedir.

 

 

 

Yönetim kurulu değişikliği1-    Dilekçe

2-     Yönetim Kurulu kararı, noter tasdikli, iki adet

3-     İmza yetkisi verilen yönetim kurulu üyesinin şirket unvanı altında imza tescil beyanı, iki adet

4-     Ortaklar dışından seçilen yönetim kurulu üyeleri ile müdürlere ait görevi kabul ettiklerine dair belge aslı, bir adet

5-     Yetkili kişinin yabancı uyruklu gerçek kişi olması halinde noter tasdikli tercüme edilmiş pasaport sureti, bir adet

6-     Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine veya şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde, tüzel kişi yetkili organı tarafından alınan karar noter tasdikli, bir adet. Kararda tüzel kişi adına işlem yapacak olan gerçek kişinin adı-soyadı, ikametgah adresi, uyruğu, T.C. no ’su belirtilir. Gerçek kişi yabancı uyruklu ise adı-soyadı, ikametgah adresi, uyruğu, vergi no ‘su veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir. Karar noter onaylı bir adet, yabancı uyruklu gerçek kişinin noter tasdikli tercüme edilmiş pasaport  sureti, bir adet

7-      Yönetim kurulu üyesinin yabancı tüzel kişi olması durumunda ise güncel sicil kayıtlarını gösterir belge. Yetkili mercilerden alınmış, noter onaylı tercümesi aslı, bir adet

 

•         Genel Kurul Toplantısına kadar yönetim kurulu üyeliğinden istifaların ayrı tarih ve sayılı kararlarla olsa dahi, karar yeter sayısını koruyacak oranda yapılması mümkün olabilecektir;  aksi halde, yani istifalar neticesinde, yönetim kurulu üyelerinin sayısının karar alma nisabının altına düşecek kadar çok olması durumunda, genel kurulun toplanıp yönetim kurulu seçimi yapması gerekecektir. Örneğin; yedi üyeli yönetim kurulundan genel kurula kadar farklı tarihlerde de olsa, en fazla üç üye istifa edebilecek, bu hususa ilişkin yönetim kurulu kararı tarafımızdan tescil edebilecek, üçten fazla üyenin istifası halinde ise bu istisnai hükmün uygulanması mümkün olmayacak, genel kurulun seçim yapması gerekecektir.

20 Dakika700.00 tl

(Tic.Sic.Harcı+ hizmet bedeli+ ilan ücreti)

(ilave temsile yetkili her üye için 323,90 tl)

Adres Değişikliği1- Dilekçe

2- Yönetim kurulu kararı, noter tasdikli, bir adet

20 Dakika550.00 tl

(tic.sic.harcı+ilan ücreti+hizmet bedeli)

Müdür ataması

1- Dilekçe

2- Yönetim kurulu kararı, noter tasdikli, bir adet

3- imza tescil beyanı, asıl, bir adet

20 Dakika600.00 tl

(Tic.Sic.Harcı+ hizmet bedeli+ ilan ücreti)

(ilave temsile yetkili her müdür  için 323,90 tl)

Tasfiye Haline Giriş

 

1-    Dilekçe

2-     Gündem, bir adet

3-     Genel kurul toplantı tutanağı, noter tasdikli, bir adet

4-     Hazirun listesi

5-     Tasfiye memurlarının noterden imza tescil beyanı, bir adet

6-     Ortaklar dışından seçilen tasfiye kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine dair belge

aslı, bir adet

7-    Tasfiye başlangıç bilançosu, bir adet

 

20 Dakika900.00

(tic.sic.harcı+ilan ücreti+hizmet bedeli)

Tasfiye Halinden Çıkış1- Dilekçe

2- Gündem

3- Genel kurul toplantı tutanağı, noter tasdikli ,bir adet

4- Tasfiye memurlarınca hazırlana sermayenin dağıtılmadığına dair rapor

5- Hazirun Listesi

20 Dakika1.000.00 tl

(tic.sic.harcı+ilan ücreti+hizmet bedeli)

Kapanış1- Dilekçe

2- Gündem

3- Genel kurul toplantı tutanağı, noter tasdikli ,bir adet

4- Tasfiye sonu bilançosu, asıl,bir adet

5- Hazirun Listesi

20 Dakika102,10 tl

(tic.sic.harcı)

Memurluğumuz Görev Alını İçinde Şube Açılışı1-     Dilekçe

2-     Yönetim kurulu kararı, noter tasdikli, iki adet

3-     Şube yetkilisinin şube unvanı altında imza tescil beyanı, iki adet

4-     Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘nden alınan TSY 120 belge aslı, bir adet

5-     Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘nden alınan karar,tadil ve Ticaret Sicili Gazeteleri ’nin tasdikli suretleri, bir adet

6-     Şube yetkilisinin üç adet vesikalık fotoğrafı

30 Dakika2.200.00 tl

(tic.sic.harcı+ilan ücreti+oda kaydı+hizmet bedelleri)

 

(ilave her şube müdürü için 323,90 tl)

Memurluğumuz Görev Alanı Dışında Şube Açılışı1- Dilekçe

2- Yönetim kurulu kararı, bir adet, noter tasdikli

10 Dakika50.00  tl (tic.sic.harcı+ hizmet bedeli)

her bir tasdikli suret için ilave 10,20 tl

 

Memurluğumuz Görev Alanı İçine Merkez Nakli Tescili1-     Dilekçe

2-     Gündem, bir adet

3-     Genel kurul toplantı tutanağı, noter tasdikli, bir adet

4-     Yönetim kurulu kararı, noter tasdikli, iki adet

( değişen maddenin yeni şekli ‘nin yazılı olması gerekmektedir. Eski ve yeni şekil olarak ta yazılabilir )

5-     Genel kurulda kabul edildiği şekilde merkez maddesinin değişikliğine ilişkin tadil metni (eski şekil – yeni şekil ) asıl, iki adet, divan başkanlığınca imzalı

6-      Hazirun listesi, asıl, bir adet

7-     Şirketi temsile yetkili olanların şirket unvanı altında imza tescil beyanı, noterden, iki adet

8-     Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘nden alınan TST 111 belge aslı, bir adet

9-     Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘nden alınan dosyanın tamamının tasdikli suretleri, bir adet

10- Şirket ortak ve yetkililerinin üç adet vesikalık fotoğrafları

30 Dakika2.400.00 tl

 

(tic.sic.harcı+ilan ücreti+oda kaydı+ hizmet bedelleri)

 

(ilave her yetkili için 323,90 tl)

Ticaret Sicili TasdiknamesiDilekçe5 Dakika60.00 tl

(tic.sic.harcı+ hizmet bedeli)

Yetki BelgesiDilekçe5 Dakika60.00 tl

(tic.sic.harcı+ hizmet bedeli)

İhale Durum BelgesiDilekçe5 Dakika34.00 tl

(tic.sic.harcı)

İflas, Konkordato YazısıDilekçe5 Dakika34,00 tl

(tic.sic.harcı)

Ortaklık BelgesiDilekçe5 Dakika34,00 tl

(tic.sic.harcı)

KOOPERATİFLER

HİZMETİN ADIİSTENİLEN EVRAKLARHİZMETİN SÜRESİHİZMETİN BEDELİ
Kuruluş1-     Dilekçe

2-     Bakanlık izin yazısı aslı, bir adet

3-     Anasözleşme, asıl, bir adet ( Noter tasdikli, Bakanlık onaylı kitapçık )

4-     Anasözleşme özeti, yönetim kurulunca imzalı, iki adet

5-     Kurucu ortakların nüfus cüzdan fotokopileri, bir adet

( T.C.noları anasözleşmede yazılı olmaması halinde )

 

Kooperatifin ticaret sicilinde tescilinden ve defter tasdiklerinden sonraki işlemler;

 

1- Dilekçe

2- Yönetim kurulu kararı, noter tasdiki, iki adet

( görev dağlımı, temsil şekli, yetki süresi “ kuruluş genel kurulana kadar “ )

3- İmza yetkilisi olanların kooperatif unvanı altında imza tescil beyanı, iki adet

 

20 Dakika1.300.00 tl

( Tic.Sic.Harcı+ilan ücreti+hizmet bedeli)

İlan bedeli anasözleşme özetinin kelime sayısına göre değişmektedir)

Genel Kurul

 

 

 

 

 

 

 

 

Anasözleşme değişikliği

 

 

 

 

 

Yönetim ve denetim kurulu üyeliği seçimleri varsa

 

 

 

 

Tasfiye haline giriş varsa ilave edilecek evraklar

 

 

 

Tasfiye sonu kapanış varsa ilave edilecek evraklar

1.Dilekçe

2-Gündem

3-Bakanlık temsilcisi görev yazısı

4-Genel kurul tutanağı, noter tasdikli.

5-Hazirun listesi

 

 

-Yönetim kurulu kararı,noter tasdikli, bir adet

-Bir adet tadil metni

 

 

-Yönetim kurulu kararı,bir adet, noter onaylı

-İmza  tescil beyanı

 

 

 

Tasfiye Başlangıç bilançosu

 

 

 

Tasfiye sonu bilançosu

 

10 Dakika

 

 

 

 

 

 

 

20 Dakika

 

 

 

 

 

20 Dakika

 

 

 

 

 

20 Dakika

 

 

 

20 Dakika

 250.00 tl

(hizmet bedeli)

 

 

 

 

 

 

550.00 tl

(tic.sic.harcı+ilan ücreti+hizmet bedeli)

 

 

850.00 tl

(tic.sic.harcı,3 temsilci+ilan ücreti+hizmet bedeli)

 

650.00 tl

(tic.sic.harcı+ilan ücreti)

 

102,10 tl

(tic.sic.harcı)

 

 

 

39,80 TL (tic.sic.harcı)

Yönetim kurulu üyeliği değişikliği1-     Dilekçe

2-     Yönetim kurulu kararı, noter tasdikli, iki adet

3-     Yeni üyeye imza yetkisi verilecek ise, kooperatif unvanı altında imza beyanı aslı, iki adet

 

( karar içerisinde üyenin istifasının kabul edildiği yerine yedek üye çağrıldığı belirtilmeli.

Kararda yedek üyeler sırası ile asil üyeliğe davet edilmelidir. Yeni üyenin T.C.nosu kararda yazılı

değil ise , nüfus cüzdan fotokopisi )

 

15 DakikaHer bir imza iptali için 39.80 tl

Her bir imza tescili için 102,10 tl

350.00 tl

(ilan bedeli+hizmet bedeli)

Denetim kurulu üyeliği değişikliği1.Dilekçe

2.Yönetim kurulu kararı,noter tasdikli, bir adet

450.00 tl

(tic.sic.harcı+ilan ücreti+hizmet bedeli)

Adres değişikliği

1.Dilekçe

2.Yönetim kurulu kararı,noter tasdikli, bir adet

350.00 tl

(tic.sic.harcı+ilan ücreti+hizmet bedeli)

Memurluğumuza merkez nakli1-     Dilekçe

2-     Gündem

3-     Bakanlık temsilcisi görevlendirme yazısı aslı

4-     Genel kurul tutanağı, noter tasdikli, bir adet

5-     Madde tadiline ilişkin Bakanlık izin yazısı aslı, bir adet

6-     Bakanlıkça onaylı anasözleşme tadil metni aslı, iki adet

7-     Kooperatif merkezinin bulunduğu merkez ticaret sicili müdürlüğünden alınan TSY 111 e göre tasdikname ve tasdikli sicil dosyası fotokopisi

8-     Hazirun listesi

 

950.00 tl

(tic.sic.harcı+ilan bedeli+hizmet bedeli+Oda kaydı)

Ticaret Sicili TasdiknamesiDilekçe5 Dakika75.00 tl

(tic.sic.harcı+ hizmet bedeli)

Yetki BelgesiDilekçe5 Dakika75.00 tl

(tic.sic.harcı+ hizmet bedeli)

KOLLEKTİF ŞİRKETLER

HİZMETİN ADIİSTENİLEN EVRAKLARHİZMETİN SÜRESİHİZMETİN BEDELİ
Kuruluş1-     Dilekçe

2-     Kuruluş Bildirim Formu, asıl, üç adet

3-     Şirket sözleşmesi, noter tasdikli, üç adet

4-     Şirket unvanı altında şirket temsilcilerinin Noterden imza tescil beyanı, iki adet

5-     Kurucular arasında yabancı uyruklu gerçek kişi olması halinde noter tasdikli tercüme edilmiş pasaport sureti, bir adet

6-     Kuruluş anında konulan ayni sermaye var ise , değerlerinin tespitine ait Mahkeme Bilirkişi Atama Yazısı ile Bilirkişi Raporları ‘nın aslı, bir adet

a.      Ayni sermaye üzerinde rehin, ipotek vb. şerhlerin olmadığına dair tapu ve trafik sicillerinden alınacak yazıların asılları, bir adet

b.     ayni sermaye taşınmazların tapuya, fikri mülkiyet hakları ile diğer değerler, varsa özel sicillerine şerh verildiğine dair belge asılları , bir adet

 

20 Dakika1.500.00 tl

( Tic.Sic.Harcı+ilan ücreti+hizmet bedeli)

İlan bedeli+Oda kaydı, anasözleşme özetinin kelime sayısına göre değişmektedir)

Anasözleşme değişikliği

 

 

(anasözleşmede bulunan tüm maddeler tadil ile değişmektedir. Adres,temsilci değ.vb.)

 

1-     Dilekçe

2-     Değişen madde veya maddelerin eski-yeni şekil olarak düzenlenen tadil metni, noter tasdikli iki adet

 

15 Dakika450.00 tl

( Tic.Sic.Harcı+ilan ücreti+hizmet bedeli)

İlan bedeli anasözleşme özetinin kelime sayısına göre değişmektedir)

Memurluğumuzda şube açılışı1-     Dilekçe

2-     Ortaklar kurul kararı, noter tasdikli, iki adet

3-     Şube yetkilisinin şube unvanı altında imza tescil beyanı, iki adet

4-     Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘nden alınan TSY 120 belge aslı, bir adet

5-     Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘nden alınan karar ve Ticaret Sicili Gazeteleri’nin tasdikli suretleri, bir adet

20 Dakika1.500.00 tl

(Tic.Sic.Harcı+ilan ücreti+hizmet bedeli)

+oda kaydı )

Tasfiye haline giriş1-     Dilekçe

2-     Ortaklar kurul kararı, noter tasdikli, iki adet

3-     Tasfiye kuruluna seçilen temsilcilerin tasfiye halinde unvanı ile imza tescil beyanı, iki adet

 

10 Dakika600.00 tl

(Tic.Sic.Harcı+ilan bedeli)

Kapanış1-    Dilekçe

2-     Fesihname , noterce düzenlenen, asıl , iki adet

3-     Tasfiye sonu bilançosu, asıl, bir adet

 

10 Dakika57,60 tl

( Tic.Sic.Harcı)

Ticaret Sicili TasdiknamesiDilekçe5 Dakika60.00 tl

(tic.sic.harcı+ hizmet bedeli)

Yetki BelgesiDilekçe5 Dakika60.00 tl

(tic.sic.harcı+ hizmet bedeli)

VAKIF / DERNEK İKTİSADİ İŞLETMESİ

HİZMETİN ADIİSTENİLEN EVRAKLARHİZMETİN SÜRESİHİZMETİN BEDELİ
Kuruluş1-     Dilekçe

2-     Yönetim kurulu kararı ,noter tasdikli, iki adet

3-     İktisadi işletmeyi temsile yetkili olanların iktisadi işletme unvanı altında imza beyanı, iki adet

4-     Derneğin / Vakfın faaliyetinin devam ettiğine dair belge, asıl, bir adet

5-     Dernek tüzüğünün / vakıf senedinin yönetim kurullarınca aslı gibidir onaylı sureti, bir adet

6-     Derneğin / Vakfın yönetim kurullarının son seçildiği organ kararı, asıl, bir adet

7-     İktisadi işletmenin açılışına ilişkin izin yazısı, asıl, bir adet ( izne tabi olanlarda )

 

20 Dakika700.00 TL

(Tic.Sic.Harcı+Oda kaydı+ilan ücreti+hizmet bedeli)

Değişiklik1-     Dilekçe

2-     Yönetim kurulu kararı, noter tasdikli, iki adet

3-     Temsilci değişikliğinde yeni temsile yetkili kişinin iktisadi işletme unvanı altında imza beyanı, iki adet

15 Dakika350.00 tl

(Tic.Sic.Harcı+İlan ücreti+hizmet bedeli)

Kapanış1-     Dilekçe

2-     Yönetim kurulu kararı, noter tasdikli, iki adet

 

15 Dakika60.00 tl

İlan ücreti

Ticaret Sicili TasdiknamesiTescil işlemleri bölümünde bulunan evraklar5 Dakika60.00 tl

(Tic.hiz.üc+hizmet bedreli)

 

BİRLEŞME

HİZMETİN ADIİSTENİLEN EVRAKLARHİZMETİN SÜRESİHİZMETİN BEDELİ
Birleşme1-     Dilekçe

2-     Birleşmenin, birleşme sözleşmesinin kabulüne ilişkin genel kurul kararı, noter tasdikli, 2 adet

3-     Birleşme sözleşmesi, asıl, iki adet

4-     Birleşmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı ilanı, asıl, iki adet

5-     Denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından, diğer şirketlerde ise yönetim organı tarafından onaylanmış son bilanço ve gerektiğinde ara bilanço, asıl , bir adet

6-     Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görünüşüne tabi olunması halinde, devralan ve devrolunan şirket için izin veya uygun görüş yazısı aslı,

7-     Devrolunan şirketin tasfiye halinde olması halinde , mal varlığının pay sahipleri arasında dağıtımına başlanmadığına dair tasfiye memurlarınca hazırlanacak rapor, asıl , bir adet

8-     Devrolunan şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesini ve bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgilerini ve değerlerini içeren şirket yetkililerince imzalı beyan, asıl, bir adet ( İlgili sicillerde kayıtla mal ve hakların bulunmaması halinde , sicillere kayıtlı mal ve hakların bulunmadığına dair beyan, asıl, bir adet)

9-     SMMM veya YMM raporu ve müşavirin faaliyet belgesi , asıl bir adet

Rapor içeriği ;

a)      Devir olan şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığı ve özvarlığının tespiti

b)      Şirket yönetim organı tarafından , denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından tasdikli son bilanço

c)      Devir olan şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicili ve benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların listesi ile gerçeğe uygun değerlerinin tespiti

d)      Alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğinin tespiti, bu tespitin yapılamaması halinde , söz koşunu alacakların teminat altına alındığına dair yönetim organı beyanı

e)      Birleşmeye taraf olan şirketin sermayesiyle kanuni yedek akçeleri toplamının yarısı zararla kaybolmuş veya borca batıklık durumunda olması halinde, birleşmeye taraf olan diğer şirketin kaybolan sermayeyi veya borca batıklık durumumu karşılayacak miktarda serbestçe tasarruf edebileceği öz varlığa sahip bulunduğu, buna ilişkin tutarların hesap şekli de  gösterilerek doğrulandığı veya belirtilen durumların mevcut olmadığının doğrulandığıyer almalıdır.

Devrolan şirketin denetime tabu olması halinde bu rapor, şirket denetçisi tarafından da düzenlenebilir.

 

20 Dakika700.00 TL

(Tic.Sic.Harcı+ilan ücreti+hizmet bedeli)

divider