Image

KURULUŞ

 • Dilekçe ( Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘ne ) , ( Ticaret Odası Başkanlığı ‘na )
 • Şirket sözleşmesi, ( şirket ortaklarının asaleten veya vekaleten Müdürlüğümüz huzurunda bulunması halinde tasdiklenecektir
 • Ortak dışından atanan müdür var ise imza tescil beyanı, Müdürlüğümüz huzurunda düzenlenecektir ( Mersis başvuru nosu verilerek başka Ticaret Sicili Müdürlüklerinde de düzenlenebilir )
 • Birden fazla müdürün olması durumunda müdürlerden birisinin müdürler kurulu başkanı olarak seçilmesi gerekmektedir.
 • Oda Kayıt Beyannamesi, bir adet
 • Rekabet Kurulu ödemesi Oda veznesinden yapılmaktadır.
 • Ortaklar dışından seçilen müdürlere ait görevi kabul ettiklerine dair belge aslı, bir adet
 • Kurucular arasında ltd. şti. , koop. ve a.ş, var ise, ticaret sicili tasdiknamesi aslı, bir adet
 • Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde, tüzel kişi yetkili organı tarafından alınan karar, noter tasdikli, bir adet (Kararda tüzel kişi adına işlem yapacak olan gerçek kişinin adı-soyadı, ikametgah adresi, uyruğu, T.C. no ’su belirtilir. Gerçek kişinin yabancı uyruklu olması halinde ayrıca vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilir. Yabancı uyruklu gerçek kişinin Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti temin edilir.)

Kuruluşta yabancı uyruklu ortak var ise ;

a) Şirket Kuruluş Bildirim Formu, 1 adet

b) Kurucular arasında yabancı uyruklu gerçek kişi olması halinde noter tasdikli tercüme edilmiş pasaport sureti ve potansiyel vergi no sunu gösterir belge, bir adet
( mersis te kuruluş işlemi başlatılabilesi için yabancı uyruklu gerçek kişinin
belgelerinin önceden müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir )

c) Kurucular arasında yabancı tüzel ortak var ise yetkili mercilerden alınmış apostil şerhli ve noter onaylı sicil belgesi veya faaliyet belgesi tercümesi aslı ve potansiyel vergi no sunu gösterir belge bir adet

( Yabancı uyruklu şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

( mersis te kuruluş işlemi başlatılabilesi için yabancı uyruklu şirketin belgelerinin unvan, sermayesi, adresi, uyruğu, vergi no’sunun önceden müdürlüğümüze
gönderilmesi gerekmektedir )

d) Yabancı uyruklu tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde, tüzel kişi yetkili organı tarafından alınan karar. (Kararda tüzel kişi adına işlem yapacak olan gerçek kişinin adı-soyadı, ikametgah adresi, uyruğu belirtilir. Temsile yetkili gerçek kişinin yabancı uyruklu gerçek kişi olması halinde Türkçe tercüme yapılmış noter tasdikli pasaport sureti temin edilir.)

Karar yetkili mercilerden alınmış apostil şerhli ve noter onaylı tercümesi aslı , bir adet

( Karar yabancı uyruklu şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

Kuruluş anında konulan ayni sermaye veya devir alınacak işletmelerin değerlerinin tespitine ait Mahkeme Bilirkişi Atama Yazısı ile Bilirkişi Raporları ‘nın aslı, bir adet

 • Ayni sermaye üzerinde rehin, ipotek vb. şerhlerin olmadığına dair tapu ve trafik sicillerinden alınacak yazıların asılları, bir adet
 • Şirket sözleşmesinde, bilirkişi tarafından belirlenen değerleriyle yer alan taşınmazların tapuya şerh verildiği, fikri mülkiyet hakları ile diğer değerler, varsa özel sicillerine, bu hüküm uyarınca kaydedildiklerini gösterir belgelerin asılları, bir adet
 • Reşit olmayan ortağın, anne-babasıyla birlikte veya anne ve babadan herhangi birisiyle birlikte ortak olması halinde ilgili Mahkemeden alınmış kayyum kararı aslı, bir adet,
 • Reşit olmayan ortak var ise, kanuni temsilcisinin Noterden muvafakat yazısı,

PAY DEVRİ / TEK ORTAĞA DÖNÜŞ / BİRDEN FAZLA ORTAĞA DÖNÜŞ

 • Dilekçe
 • Müdürler kurulu kararı, fotokopi, bir adet
 • Ortaklar genel kurul kararı, noter tasdikli, bir adet
 • Noterce düzenlenen pay devir sözleşmesi, asıl, bir adet
 • Pay devirlerinin, pay defterine işlenmesinden sonraki sureti, bir adet ( şirket müdürü kaşe-imzalı)
 • Payını tamamen devreden ortağın müdür olması halinde, kararın içerisinde müdürlük yetkisinin devam edip etmediğinin belirtilmesi,
 • Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler

Müdürlük yetki iptali var ise yeni müdürün seçilmesi,

a-Yeni müdüre ait imza tescil beyanı ( müdürlüğümüz huzurunda çıkarılacaktır)
( seçilen müdürün sicil dosyasında önceden çıkarılan imza tescil beyanı varsa
çıkarılmayacaktır )
b- Şirket müdürlerinden birisinin kesinlikle şirket ortağı ve birden fazla seçilen müdürlerden birisinin Müdürler Kurulu Başkanı olması gerekmektedir.
c- Şirket ortakları dışından seçilen müdürlerin müdürlük görevini kabul ettiğine dair belge aslı, bir adet
d- Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde, tüzel kişi yetkili organı tarafından alınan karar, bir adet. Kararda tüzel kişi adına işlem yapacak olan gerçek kişinin adı-soyadı, ikametgah adresi, uyruğu, T.C. no ’su belirtilir. Gerçek kişi yabancı uyruklu ise adı-soyadı, ikametgah adresi, uyruğu, vergi no ‘su veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir. Karar noter onaylı bir adet, yabancı uyruklu gerçek kişinin noter tasdikli tercüme edilmiş pasaport sureti, bir adet

(Yabancı uyruklu tüzel kişinin kararı, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

SERMAYE ARTTIRIMI

 • Dilekçe
 • Müdürler kurulu kararı, bir adet, fotokopi
 • Ortaklar genel kurul kararı, noter tasdikli, bir adet ( değişen maddenin yeni şekli ‘nin yazılı olması yeterlidir )
 • Değişen maddenin yeni şeklinin genel kurul kararı içinde yazılı olmaması halinde tadil metni, bir adet , firma kaşeli, imzalı
 • Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler
 • Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ve raporu düzenleyen YMM / SMMM in faaliyet belgesi , asıl, bir adet
 • Sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda, şirket sermayesinin özvarlık içinde korunduğunu, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan müdürler kurulunun açık ve yazılı beyanı ile genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilanço, bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olması halinde ise müdürler kurulu tarafından onaylanmış ara bilançonun müdürlüğe verilmesi halinde, yukarıda istenilen rapor aranmaz.
 • Sermaye arttırımında konulan ayni sermaye veya devir alınacak işletmelerin değerlerinin tespitine ait Mahkeme Bilirkişi Atama Yazısı ile Bilirkişi Raporlarının aslı, bir adet,
 • Ayni sermaye üzerinde rehin, ipotek vb. şerhlerin olmadığına dair tapu ve trafik sicillerinden alınacak yazıların asılları, bir adet
 • Sermaye arttırımında, bilirkişi tarafından belirlenen değerleriyle yer alan taşınmazların tapuya şerh verildiği, fikri mülkiyet hakları ile diğer değerler, varsa özel sicillerine, bu hüküm uyarınca kaydedildiklerini gösterir belgelerin asılları, bir adet.
 • Rekabet Kurumu ödemesi Oda veznesinden yapılmaktadır.

UNVAN, AMAÇ-KONU ( diğer maddelerin ) TADİLİ

 • Dilekçe
 • Müdürler kurulu kararı, bir adet, fotokopi
 • Ortaklar genel kurul kararı, noter tasdikli, bir adet ( değişen maddenin yeni şekli ‘nin yazılı olması yeterlidir )
 • Değişen maddenin yeni şeklinin genel kurul kararı içinde yazılı olmaması halinde tadil metni, bir adet , firma kaşeli, imzalı
 • Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

( merkez adres değişikliği hariç )

 

MÜDÜR ATANMASI/DEĞİŞİKLİĞİ/AZLİ

 • Dilekçe
 • Müdürler kurulu kararı, fotokopi , bir adet
 • Ortaklar genel kurul kararı, noter tasdikli, bir adet
 • Yeni müdüre ait imza tescil beyanı, bir adet ( müdürlüğümüzde düzenlenecektir )
  ( Mersis başvuru nosu verilerek başka Ticaret Sicili Müdürlüklerinde de düzenlenebilir. Seçilen müdürün sicil dosyasında önceden çıkarılan imza tescil beyanı varsa çıkarılmayacaktır )
 • Tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde, tüzel kişi yetkili organı tarafından alınan karar, bir adet. Kararda tüzel kişi adına işlem yapacak olan gerçek kişinin adı-soyadı, ikametgah adresi, uyruğu, T.C. no ’su belirtilir. Gerçek kişi yabancı uyruklu ise adı-soyadı, ikametgah adresi, uyruğu, vergi no ‘su veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir. Karar noter onaylı bir adet, yabancı uyruklu gerçek kişinin noter tasdikli tercüme edilmiş pasaport sureti, bir adet
 • Yabancı uyruklu tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde, tüzel kişi yetkili organı tarafından alınan karar. (Kararda tüzel kişi adına işlem yapacak olan gerçek kişinin adı-soyadı, ikametgah adresi, uyruğu belirtilir. Temsile yetkili gerçek kişinin yabancı uyruklu gerçek kişi olması halinde Türkçe tercüme yapılmış noter tasdikli pasaport sureti temin edilir.)
 • Karar yetkili mercilerden alınmış apostil şerhli ve noter onaylı tercümesi aslı , bir adet ( Karar yabancı uyruklu şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)
 • Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler
 • Şirket müdürlerinden birisinin kesinlikle şirket ortağı olması gerekmektedir.
 • Birden fazla seçilen müdürlerden birisinin müdürler kurulu başkanı olması gerekmektedir.
 • Birden fazla seçilen müdürlerden birisinin şirket ortakları dışından olması durumunda görevi kabul ettiğine dair belge aslı, bir adet

VERASETEN PAY DAĞILIMI

 • Dilekçe
 • Müdürler kurulu kararı , bir adet fotokopi
 • Ortaklar genel kurul kararı, noter tasdikli, bir adet
 • İlgili Mahkemeden alınan veraset ilamı veya Noterlikçe düzenlenen Mirasçılık Belgesi, asıl, bir adet
 • Pay devri veya müdür değişikliği yapılacak ise yukarıda bulunan PAY DEVRİ ve MÜDÜR DEĞİŞİKLİĞİ şıklarındaki tüm evraklar.
 • Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler

SİGORTA ACENTELİĞİ

 • Dilekçe
 • Acentelik Vekaletnamesi , asıl, bir adet

SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

TASFİYE HALİNE GİRİŞ

 • Dilekçe
 • Müdürler kurulu kararı, bir adet , fotokopi
 • Ortaklar genel kurul kararı, noter tasdikli, bir adet
 • Tasfiye Halinde unvanı altında imza tescil beyanı, Müdürlüğümüzde çıkarılacaktır. Mersis başvuru nosu verilerek başka Ticaret Sicili Müdürlüklerinde de düzenlenebilir.
 • Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler

KAPANIŞ

ŞUBE AÇILIŞI

 • Dilekçe ( Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘ne ) . ( Ticaret Odası Başkanlığı ‘na )
 • Müdürler kurulu kararı veya Ortaklar genel kurul kararı, noter tasdikli, bir adet
 • Şube yetkilisinin şube unvanı altında imza tescil beyanı, iki adet Müdürlüğümüz huzurunda düzenlenecektir , Mersis başvuru nosu verilerek başka Ticaret Sicili Müdürlüklerinde de düzenlenebilir.
 • Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘nden alınan TSY 120 belge aslı, bir adet
 • Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘nden alınan karar ve Ticaret Sicili Gazeteleri’nin tasdikli suretleri, bir adet
 • Bir adet Oda Kayıt Beyannamesi
 • Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler

ŞUBE KAPANIŞI

MERKEZİ BERGAMA DIŞINDA BULUNAN LİMİTED ŞİRKETİN BERGAMA ‘YA MERKEZ NAKLİ

 • Dilekçe ( Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘ne ) . ( Ticaret Odası Başkanlığı ‘na )
 • Müdürler kurulu kararı, fotokopi, bir adet
 • Ortaklar genel kurul kararı, noter tasdikli, bir adet ( değişen maddenin yeni şekli ‘nin yazılı olması yeterli )
 • Değişen maddenin yeni şeklinin genel kurul kararı içinde yazılı olmaması halinde tadil metni, bir adet , firma kaşeli, imzalı
 • Şirketi temsile yetkili olanların şirket unvanı altında imza tescil beyanı, Müdürlüğümüzde çıkarılacaktır. ( Mersis başvuru nosu verilerek başka Ticaret Sicili Müdürlüklerinde de düzenlenebilir )
 • Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘nden alınan TSY 111 belge aslı, bir adet
 • Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘nden alınan tescile tabi evrakların tasdikli suretleri, bir adet
 • Oda Kayıt Beyannamesi, bir adet
 • Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler

MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE TESCİLLİ BULUNAN LİMİTED ŞİRKETİN BERGAMA DIŞINA MERKEZ NAKLİ İŞLEMLERİ

 • Dilekçe
 • Ortaklar genel kurul kararı, noter tasdikli, bir adet ( değişen maddenin yeni şekli ‘nin yazılı olması yeterli )
 • Değişen maddenin yeni şeklinin genel kurul kararı içinde yazılı olmaması halinde tadil metni, bir adet , firma kaşeli, imzalı

divider