Image

BERTO Hakkında

Bergama Ticaret Odası 20 Ağustos 1925 tarihinde ilk yönetim kurulu başkanını seçerek Bergama Ticaret ve Sanayi Odası olarak göreve başlamıştır. 1947 yılında Sanayi Odası vasfı çıkarılıp Ticaret Odası olarak hizmetlerine devam etmiştir.

1959 yılından itibaren hizmet verdiği bina yerine hizmet altyapı ve kalite standartlarını yükseltmek amacıyla 2016 yılında yeni hizmet binası temelleri atılmıştır. 02.04.2018 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun da katılımıyla yeni hizmet binası açılış töreni gerçekleşmiş ve Bergama Ticaret Odası yeni yerinde hizmet vermeye başlamıştır.

Bergama Ticaret Odası 165 üye ile kurulmuş ancak bugün 1.938 üyeye hizmet vermektedir. Odamız 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Oda ve Borsalar Kanunu çerçevesinde verdiği hizmetlere ek olarak, Üyelerinin Kurumsal ve Bireysel Gelişimine, Eğitim ve Sağlık konularında Sosyal Yardım hizmetleri de vermektedir.

Günümüzde ise Bergama Ticaret Odası’nın hizmet çeşitliliğinin artırılması ve hizmet kalitesinin artırılması için kurumun ilk Stratejik Planı hazırlanmış ve hedefler belirlenmiştir. Stratejik hedeflere ulaşılması ve kurumsal yapının güçlendirilmesi için kurumumuz TOBB tarafından yürütülen Akreditasyon Çalışmalarını büyük bir titizlik ile sürdürmektedir.

Bergama Ticaret Odası Binası Dış Görünüm

divider

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

 • Veri Sorumlusu: Bergama Ticaret Odası Bahçelievler Mah. Atatürk Blv. No: 98 Bergama / İZMİRBergama Ticaret Odası olarak; muhataplarımız, üyelerimiz, bursiyerlerimiz ve çalışanlarımız dahil odamız ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.Bergama Ticaret Odası ile muhatap, üye, bursiyer, tedarikçi veya çalışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ ya uygun şekilde, faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, kullanılabilecektir.

  Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

  Kişisel verileriniz;

  • Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
  • İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
  • Doğru ve güncel olarak,
  • Belirli açık ve meşru amaçlar ile

  işlenecektir.

  Veri sorumlusu olarak odamız tarafından, oda faaliyetlerinin sağlanması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, eğitime destek ve teşvik, nitelikli iş gücünün gelişimine katkı yapılması, kültürel ve sosyal ilerlemenin hızlanması için medya ve iletişim çalışmalarının yürütülmesi, kültürel ve bilimsel alanlarda hem bizzat hem de ulusal ve uluslararası konferans, kongre ve seminerler düzenleyerek sosyal ve kültürel değişimi ve gelişimin sağlanması, medya/iletişim alanları başta olmak üzere ekonomik ve kültürel alanlarda gerçekleştirilen araştırmalara destek olunması ve odamıza dair üyelik işlemlerinin yürütülmesi ve mevzuat tarafından öngörülen sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlar çerçevesinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

  Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile Odamız veya odamızın işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; oda faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için işbirliği yaptığımız ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile oda faaliyetleri doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

  Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

  Kişisel verileriniz, odamız veya odamız adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, başvuru formları, eğitim yardımı başvuru formları, anket değerlendirme formları, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, iş başvuru formları gibi araçlar üzerinden, odamız ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

  Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

  KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,

   • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
   • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
   • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
   • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

  haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

  Yazılı talebinizi Bergama Ticaret Odası Bahçelievler Mah. Atatürk Blv. No: 98 Bergama / İZMİR adresine ıslak imzalı olarak iadeli taahhütlü posta ile kimlik bilgilerinizi doğrulayacak bir resmi belge eki ile gönderebilirsiniz.

  Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.