Image

KURULUŞ
Şirketin tek ortaklı kurulması halinde de aşağıda yazılı bulunan belgeler gereklidir.

 • Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘ne), (Ticaret Odası Başkanlığı ‘na)
 • Şirket sözleşmesi, Noter huzurunda ve Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurunda tasdiklenebilir.
  Noter huzurunda onaylanması halinde , şirket sözleşme ‘si (ıslak imzalı olan), asıl bir adet Müdürlüğümüz huzurunda imzalanması halinde şirket ortaklarının asaleten veya vekaleten müdürlüğümüz huzurunda bulunması gereklidir.
 • Şirket unvanı altında imza yetkililerine ait imza tescil beyanı, bir adet
  İmza tescil beyanları ticaret sicili müdürlüğü huzurunda çıkarılmaktadır.
  İmza yetkisi bulunan temsilcilerin kurucu ortak olması durumunda imza tescil beyanı çıkarılmayacaktır.
 • Kurucu olmayan temsilcilerin imza tescil beyanı, Müdürlüğümüz huzurunda düzenlenecektir.
  (Mersis başvuru nosu verilerek başka Ticaret Sicili Müdürlüklerinde de düzenlenebilir)
 • Ortaklar dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine dair belge aslı, bir adet
 • Ortaklar dışından seçilen müdürlere ait görevi kabul ettiklerine dair belge aslı, bir adet
 • Sermayenin on binde dördünün yatırıldığına dair Rekabet Kurumu makbuzu. Odamız veznesinden yatırılması gerekmektedir.
 • Kuruluş sermayenin ¼ nün bloke yapıldığına dair banka yazısı aslı, bir adet ( yazı içeriğinde ortakların adı/soyadı ve yatırdığı miktarlar ayrı ayrı gösterilmeli)
 • Oda Kayıt Beyannamesi bir adet
 • Kurucular arasında şirket var ise yeni tarihli ticaret sicili tasdiknamesi aslı, bir adet
 • Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine veya şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde, tüzel kişi yetkili organı tarafından alınan karar, noter tasdikli, bir adet. Kararda tüzel kişi adına işlem yapacak olan gerçek kişinin adı-soyadı, ikametgah adresi, uyruğu, T.C. no ’su belirtilir. Gerçek kişi yabancı uyruklu ise adı-soyadı, ikametgah adresi, uyruğu, vergi no ‘su veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir. Karar noter onaylı bir adet, yabancı uyruklu gerçek kişinin noter tasdikli tercüme edilmiş pasaport sureti, bir adet
 • Reşit olmayan ortağın, anne-babasıyla birlikte veya anne ve babadan herhangi birisiyle birlikte ortak olması halinde ilgili Mahkemeden alınmış kayyum kararı aslı, bir adet,
 • Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin noterden muvafakat yazısı
 • Kuruluş anında konulan ayni sermaye veya devir alınacak işletmelerin değerlerinin tespitine ait Mahkeme Bilirkişi Atama Yazısı ile Bilirkişi Raporları ‘nın aslı, bir adet
 • Ayni sermaye üzerinde rehin, ipotek vb. şerhlerin olmadığına ve ayni sermaye şerhi konulduğuna dair tapu ve trafik sicillerinden alınacak yazıların asılları, bir adet

Kuruluşta yabancı uyruklu ortak var ise;

 1. Şirket Kuruluş Bildirim Formu, asıl , 1 adet
 2. Kurucular arasında yabancı uyruklu gerçek kişi olması halinde noter tasdikli tercüme edilmiş pasaport sureti ve potansiyel vergi no sunu gösterir belge, bir adet
  (mersis te kuruluş işlemi başlatılabilesi için yabancı uyruklu gerçek kişinin belgelerinin önceden müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir)
 3. Kurucular arasında yabancı tüzel ortak var ise yetkili mercilerden alınmış apostil şerhli ve noter onaylı sicil belgesi veya faaliyet belgesi tercümesi aslı ve potansiyel vergi no sunu gösterir belge bir adet
  (Yabancı uyruklu şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir
  (mersis te kuruluş işlemi başlatılabilesi için yabancı uyruklu şirketin belgelerinin unvan, sermayesi, adresi, uyruğu, vergi no’sunun önceden müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir )
 4. Yabancı uyruklu tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine veya şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde, tüzel kişi yetkili organı tarafından alınan karar. (Kararda tüzel kişi adına işlem yapacak olan gerçek kişinin adı-soyadı, ikametgah adresi, uyruğu belirtilir. Temsile yetkili gerçek kişinin yabancı uyruklu gerçek kişi olması halinde Türkçe tercüme yapılmış noter tasdikli pasaport sureti temin edilir.)
  Karar yetkili mercilerden alınmış apostil şerhli ve noter onaylı tercümesi aslı, bir adet

(Karar yabancı uyruklu şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik

Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu

MADDE 32 –

 1. Aşağıda sayılan genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur:
  a) Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında, diğer şirketlerde ise gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında.
  b) Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında.
  c) Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında.
  ç) Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında.
 2. Birinci fıkrada sayılanların dışındaki genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir. Ancak genel kurulu toplantıya çağıranların talep etmeleri ve bu taleplerin görevlendirme makamınca uygun görülmesi halinde Bakanlık temsilcisi görevlendirilir.
 3. Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu olmayan toplantılar için, çağrı yapanlar dışındakilerin Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine ilişkin görevlendirme makamına doğrudan yapacakları başvurular dikkate alınmaz. Ancak sermayenin en az onda birini oluşturan pay sahipleri tarafından gerekçeleri de bildirilmek suretiyle Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine dair talep, görevlendirme makamının değerlendirilmesine sunulmak üzere şirkete yapılır. Toplantıya çağıranlar tarafından bu talebin görevlendirme makamına iletilmesi zorunludur.
 4. Birinci fıkrada belirtilen toplantılar ile ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca Bakanlık temsilcisi görevlendirilen toplantılarda, Bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan kararlar geçerli değildir.
 5. Şirket genel kurullarında Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilenler, görevlendiren makam tarafından ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir.

Tek Ortağın Bildirimi, Tek Ortaklığın Sona Ermesi, Tek Ortağın Değişmesi

 1. Dilekçe
 2. Yönetim kurulu kararı, noter tasdikli, bir adet

AMAÇ-KONU DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Dilekçe
 2. Gündemi içeren karar, bir adet
 3. Bakanlık temsilcisi görevlendirme yazısı aslı, bir adet
 4. Genel kurul toplantı tutanağı, noter tasdikli, bir adet
 5. Madde değişikliğinin yeni şeklinin genel kurul tutanağında yazılı bulunmaması halinde amaç-konu değişikliğine ilişkin tadil metni, bir adet, divan ve Bakanlık temsilcisi imzalı
 6. Hazirun listesi, asıl, bir adet

SERMAYE ARTTIRIMI

 1. Dilekçe
 2. Gündemi içeren karar, bir adet
 3. Bakanlık temsilcisi görevlendirme yazısı aslı, bir adet
 4. Genel kurul toplantı tutanağı, noter tasdikli, bir adet (değişiklik örnekleri)
 5. Madde değişikliğinin yeni şeklinin genel kurul tutanağında yazılı bulunmaması halinde sermaye değişikliğine ilişkin tadil metni, bir adet, divan ve Bakanlık temsilcisi imzalı
 6. Sermaye artırımına ait yönetim kurulu beyanı , asıl, bir adet
 7. Artırılan sermayenin on binde dördünün yatırıldığına dair Rekabet Kurumu makbuzu. Odamız veznesinden yatırılması gerekmektedir.
 8. Artırılan nakit sermayenin ¼ nün bloke yapıldığına dair banka yazısı aslı, bir adet ( yazı içeriğinde ortakların adı/soyadı ve yatırdığı miktarlar ayrı ayrı gösterilmeli)
 9. Arttırılan sermayeyi temsil eden payların tamamı sermaye maddesinin yeni şeklinde yer almalı, yer almıyorsa sermaye taahhüt sahiplerinin imzasını taşıyan iştirak taahhütnamesi aslı , bir adet
 10. Hazirun listesi aslı, bir adet
 11. Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu Raporları düzenleyen YMM/SMMM ‘nin faaliyet belgesi, asıl, bir adet
 12. Sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda, şirket sermayesinin özvarlık içinde korunduğunu, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan yönetim kurulunun açık ve yazılı beyanı ile genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilanço, bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olması halinde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış ara bilançonun müdürlüğe verilmesi halinde, 11 nci sırada istenilen rapor aranmaz.
 13. Sermaye artırımında konulan ayni sermaye veya devir alınacak işletmelerin değerlerinin tespitine ait Mahkeme Bilirkişi Atama Yazısı ile Bilirkişi Raporlarının aslı, bir adet,
 14. Ayni sermaye üzerinde rehin, ipotek vb. şerhlerin olmadığına dair tapu ve trafik sicillerinden alınacak yazıların asılları, bir adet
 15. Sermaye artırımında, bilirkişi tarafından belirlenen değerleriyle yer alan taşınmazların tapuya şerh verildiği, fikri mülkiyet hakları ile diğer değerler, varsa özel sicillerine şerh verildiğini gösterir belge aslı, bir adet.
 16. Rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini, primin nasıl hesaplandığını gösterir yönetim kurulu raporu,
 17. Yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacağı kararın noter onaylı örneği ile genel kurul kararına olumsuz oy verenlerin, en az nisabı oluşturan sayıda imzalarını içeren liste ve ortak bir tebligat adresi,
 • Şirket bünyesinde fon mevcut ise sadece nakit artırım yapılamaz.
 • Şirket bünyesinde bulunan fonların toplamı kadar artırım yapılabilir.
 • Şirket bünyesinde bulunan fonların toplamı kadar birlikte aynı toplam üzerinden nakit artırım yapılabilir. Tüm ortakların katıldığı genel kurulda tüm ortakların oluru ile fon toplamı üzerinde nakit artırım yapılabilir.
 • Genel kurul toplantı tarihinden itibaren üç ay içerisinde sermaye artırımı tescil edilmelidir. Tescil edilmediği takdirde geçersiz olacaktır.

DİĞER MADDE DEĞİŞİKLİKLERİ ( amaç-konu, sermaye maddesi hariç )

 1. Dilekçe
 2. Gündemi içeren karar, bir adet
 3. Genel kurul toplantı tutanağı, noter tasdikli, bir adet
 4. Madde değişikliğinin yeni şeklinin genel kurul tutanağında yazılı bulunmaması halinde madde değişikliğine ilişkin tadil metni, bir adet, divan kurulu imzalı
 5. Hazirun listesi, asıl, bir adet

SEÇİMLİ GENEL KURUL

 1. Dilekçe
 2. Gündemi içeren karar, bir adet
 3. Genel kurul toplantı tutanağı, noter tasdikli, bir adet
 4. Yönetim kurulu kararı, noter tasdikli, bir adet
 5. Temsile yetkili bulunanların şirket unvanı altında imza beyanı, bir adet, Müdürlüğümüz huzurunda düzenlenecektir. (ilk defa seçilenlerden istenmektedir)
  (Mersis başvuru nosu verilerek başka Ticaret Sicili Müdürlüklerinde de düzenlenebilir)
 6. Hazirun listesi, asıl, bir adet
 7. Ortaklar dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine dair belge aslı, bir adet
 8. Ortaklar dışından seçilen müdürlere ait görevi kabul ettiklerine dair belge aslı, bir adet
 9. Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine veya şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde, tüzel kişi yetkili organı tarafından alınan karar, noter tasdikli, bir adet. Kararda tüzel kişi adına işlem yapacak olan gerçek kişinin adı-soyadı, ikametgah adresi, uyruğu, T.C. no ’su belirtilir. Gerçek kişi yabancı uyruklu ise adı-soyadı, ikametgah adresi, uyruğu, vergi no ‘su veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir. Karar noter onaylı bir adet, yabancı uyruklu gerçek kişinin noter tasdikli tercüme edilmiş pasaport sureti, bir adet
 10. Yönetim kurulu üyesinin veya müdürünün yabancı uyruklu gerçek kişi olması halinde noter tasdikli tercüme edilmiş pasaport sureti ve potansiyel vergi no sunu gösterir belge, bir adet (mersis te kuruluş işlemi başlatılabilesi için yabancı uyruklu gerçek kişinin belgelerinin önceden müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir )
 11. Yabancı uyruklu tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine veya şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde, tüzel kişi yetkili organı tarafından alınan karar. (Kararda tüzel kişi adına işlem yapacak olan gerçek kişinin adı-soyadı, ikametgah adresi, uyruğu belirtilir. Temsile yetkili gerçek kişinin yabancı uyruklu gerçek kişi olması halinde Türkçe tercüme yapılmış noter tasdikli pasaport sureti temin edilir.)
  Karar yetkili mercilerden alınmış apostil şerhli ve noter onaylı tercümesi aslı, bir adet

(Karar yabancı uyruklu şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSTİFASI VE ATAMA

 1. Dilekçe
 2. Yönetim kurulu kararı, noter tasdikli, bir adet
 3. İmza yetkisi verilen yönetim kurulu üyesinin şirket unvanı altında imza tescil beyanı, bir adet Müdürlüğümüz huzurunda düzenlenecektir. (ilk defa seçilenlerden istenmektedir)
  (Mersis başvuru nosu verilerek başka Ticaret Sicili Müdürlüklerinde de düzenlenebilir)
 4. Ortaklar dışından seçilen yönetim kurulu üyesinin görevi kabul ettiğine dair belge aslı, bir adet
 5. Yetkili kişinin yabancı uyruklu gerçek kişi olması halinde noter tasdikli tercüme edilmiş pasaport sureti, bir adet (mersis te kuruluş işlemi başlatılabilesi için yabancı uyruklu gerçek kişinin belgelerinin önceden müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir)
 6. Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde, tüzel kişi yetkili organı tarafından alınan karar, noter tasdikli, bir adet. Kararda tüzel kişi adına işlem yapacak olan gerçek kişinin adı-soyadı, ikametgah adresi, uyruğu, T.C. no ’su belirtilir. Gerçek kişi yabancı uyruklu ise adı-soyadı, ikametgah adresi, uyruğu, vergi no ‘su veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir. Karar noter onaylı bir adet, yabancı uyruklu gerçek kişinin noter tasdikli tercüme edilmiş pasaport sureti, bir adet
 7. Yabancı uyruklu tüzel şirketin yönetim kuruluna seçilmesi halinde ise yetkili mercilerden alınmış apostil şerhli ve noter onaylı sicil belgesi veya faaliyet belgesi tercümesi aslı ve potansiyel vergi no sunu gösterir belge bir adet ( sicil dosyasına daha önce verilmiş ise istenmemektedir
  (Yabancı uyruklu şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)
  (mersis te kuruluş işlemi başlatılabilesi için yabancı uyruklu şirketin belgelerinin unvan, sermayesi, adresi, uyruğu, vergi no’sunun önceden müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir )
 8. Yabancı uyruklu tüzel şirketin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde, tüzel kişi yetkili organı tarafından alınan karar. (Kararda tüzel kişi adına işlem yapacak olan gerçek kişinin adı-soyadı, ikametgah adresi, uyruğu belirtilir. Temsile yetkili gerçek kişinin yabancı uyruklu gerçek kişi olması halinde Türkçe tercüme yapılmış noter tasdikli pasaport sureti temin edilir.)
  Karar yetkili mercilerden alınmış apostil şerhli ve noter onaylı tercümesi aslı , bir adet
  (Karar yabancı uyruklu şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)
 • Genel Kurul Toplantısına kadar yönetim kurulu üyeliğinden istifaların ayrı tarih ve sayılı kararlarla olsa dahi, karar yeter sayısını koruyacak oranda yapılması mümkün olabilecektir; aksi halde, yani istifalar neticesinde, yönetim kurulu üyelerinin sayısının karar alma nisabının altına düşecek kadar çok olması durumunda, genel kurulun toplanıp yönetim kurulu seçimi yapması gerekecektir.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Dilekçe
 2. Yönetim kurulu kararı, noter tasdikli, bir adet

ŞUBE AÇILIŞI

 1. Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘ne), (Ticaret Odası Başkanlığı ‘na)
 2. Yönetim kurulu kararı, noter tasdikli, iki adet
 3. Şube yetkilisinin şube unvanı altında imza tescil beyanı, İmza beyanı Müdürlüğümüz huzurunda düzenlenecektir.
  (Mersis başvuru nosu verilerek başka Ticaret Sicili Müdürlüklerinde de düzenlenebilir)
 4. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘nden alınan TSY 120 belge aslı, bir adet
 5. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘nden alınan anasözleşme, anasözleşme tadili ve Ticaret Sicili Gazeteleri ’nin tasdikli suretleri, bir adet
 6. Oda Kayıt Beyannamesi bir adet

ŞUBE KAPANIŞI

 1. Dilekçe
 2. Yönetim kurulu kararı, noter tasdikli, bir adet

MERKEZİ BERGAMA DIŞINDA BULUNAN ANONİM ŞİRKETİN BERGAMA ‘YA MERKEZ NAKLİ

 1. Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘ne), (Ticaret Odası Başkanlığı ‘na)
 2. Gündemi içeren karar, bir adet
 3. Genel kurul toplantı tutanağı, noter tasdikli, bir adet
 4. Genel kurul tutanağında merkez maddesinin yeni şeklinin yazılı olmaması durumunda merkez maddesinin değişikliğine ilişkin tadil metni asıl, bir adet, divan başkanlığınca imzalı
 5. Şirketi temsile yetkili olanların şirket unvanı altında imza tescil beyanı.
  İmza beyanı Müdürlüğümüz huzurunda düzenlenecektir.
  (Mersis başvuru nosu verilerek başka Ticaret Sicili Müdürlüklerinde de düzenlenebilir)
 6. Hazirun listesi, asıl, bir adet
 7. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘nden alınan TST 111 belge aslı, bir adet
 8. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘nden alınan anasözleşme, anasözleşme tadili ve Ticaret Sicili Gazeteleri ’nin tasdikli suretleri, bir adet
 9. Oda Kayıt Beyannamesi, bir adet

MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE TESCİLLİ BULUNAN ANONİM ŞİRKETİN BERGAMA-DİKİLİ-KINIK DIŞINA MERKEZ NAKLİ İŞLEMLERİ

 1. Dilekçe
 2. Gündemi içeren karar, bir ade
 3. Genel kurul toplantı tutanağı, noter tasdikli, bir adet
 4. Genel kurul tutanağından değişen maddenin yeni şekli yazılı değil ise tadil metni, asıl bir adet, divan başkanlığınca imzalı.
 5. Hazirun listesi asıl bir adet

TASFİYE HALİNE GİRİŞ

 1. Dilekçe
 2. Gündemi içeren karar, bir adet
 3. Genel kurul toplantı tutanağı, noter tasdikli, bir adet
 4. Tasfiye memurlarının şirket unvanı altında imza tescil beyanı, bir adet
  İmza beyanı Müdürlüğümüz huzurunda düzenlenecektir.
  (Mersis başvuru nosu verilerek başka Ticaret Sicili Müdürlüklerinde de düzenlenebilir)
 5. Ortaklar dışından seçilen tasfiye memurlarının görevi kabul ettiklerine dair belge aslı, bir adet
 6. Hazirun listesi asıl bir adet

TASFİYE HALİNDEN ÇIKIŞ

 1. Dilekçe
 2. Gündemi içeren karar, bir adet
 3. Genel kurul toplantı tutanağı, noter tasdikli bir adet
 4. Şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanmış rapor
 5. Hazirun listesi asıl bir adet

TASFİYE SONU (KAPANIŞ)

 1. Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘ne ve Ticaret Odası Başkanlığı ‘na)
 2. Gündemi içeren karar, bir adet
 3. Genel kurul toplantı tutanağı, noter tasdikli, bir adet
 4. Genel kurulca kabul edilen tasfiye sonu bilançosu, asıl, imzalı, bir adet
 5. Hazirun listesi, asıl, bir adet

divider