Image

DEVİR OLAN ŞİRKET

 1. Dilekçe
 2. Birleşmenin, birleşme sözleşmesinin kabulüne ilişkin genel kurul kararı, noter tasdikli, 2 adet
 3. Birleşme sözleşmesi, asıl, iki adet
 4. Birleşmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı ilanı, asıl, iki adet
 5. Denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından, diğer şirketlerde ise yönetim organı tarafından onaylanmış son
  bilanço ve gerektiğinde ara bilanço, asıl , bir adet
 6. Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görünüşüne tabi olunması halinde, devralan ve devrolunan
  şirket için izin veya uygun görüş yazısı aslı, bir adet
 7. Devrolunan şirketin tasfiye halinde olması halinde , mal varlığının pay sahipleri arasında dağıtımına
  başlanmadığına dair tasfiye memurlarınca hazırlanacak rapor, asıl , bir adet
 8. Devrolunan şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve
  haklarının listesini ve bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki
  kayıtlarına ilişkin bilgilerini ve değerlerini içeren şirket yetkililerince imzalı beyan, asıl, bir adet (
  İlgili sicillerde kayıtla mal ve hakların bulunmaması halinde , sicillere kayıtlı mal ve hakların bulunmadığına dair beyan, asıl, bir adet)
 9. SMMM veya YMM raporu ve müşavirin faaliyet belgesi , asıl bir adet
  Rapor içeriği ;

  • Devir olan şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığı ve özvarlığının tespiti
  • Şirket yönetim organı tarafından , denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından tasdikli son bilanço
  • Devir olan şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicili ve benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının
   bulunması halinde bunların listesi ile gerçeğe uygun değerlerinin tespiti
  • Alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğinin tespiti, bu tespitin yapılamaması halinde , söz
   koşunu alacakların teminat altına alındığına dair yönetim organı beyanı
  • Birleşmeye taraf olan şirketin sermayesiyle kanuni yedek akçeleri toplamının yarısı zararla kaybolmuş
   veya borca batıklık durumunda olması halinde, birleşmeye taraf olan diğer şirketin kaybolan sermayeyi veya borca batıklık durumumu karşılayacak miktarda serbestçe tasarruf edebileceği öz varlığa sahip bulunduğu, buna ilişkin tutarların hesap şekli de gösterilerek doğrulandığı veya belirtilen durumların
   mevcut olmadığının doğrulandığı yer almalıdır. Devrolan şirketin denetime tabu olması halinde bu rapor, şirket denetçisi tarafından da düzenlenebilir.

DEVİR ALAN ŞİRKET

 1. Dilekçe
 2. Birleşmenin, birleşme sözleşmesinin kabulüne ilişkin genel kurul kararı, noter tasdikli, 2 adet
 3. Birleşme sözleşmesi, asıl, iki adet
 4. Birleşmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı ilanı, asıl, iki adet
 5. Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görünüşüne tabi olunması halinde, devralan ve devrolunan şirket için izin veya uygun görüş yazısı aslı, bir adet
 6. Denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından, diğer şirketlerde ise yönetim organı tarafından onaylanmış son bilanço ve gerektiğinde ara bilanço, asıl , bir adet
 7. SMMM veya YMM raporu ve müşavirin faaliyet belgesi , asıl bir adet
  Rapor içeriği ;

  • Devir alan şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığı ve özvarlığının tespiti
  • Ekinde şirket yönetim organı tarafından , denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından tasdikli son bilanço
  • Alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğinin tespiti, bu tespitin yapılamaması halinde , söz koşunu alacakların teminat altına alındığına dair yönetim organı beyanı
  • Birleşmeye taraf olan şirketin sermayesiyle kanuni yedek akçeleri toplamının yarısı zararla kaybolmuş veya borca batıklık durumunda olması halinde, birleşmeye taraf olan diğer şirketin kaybolan sermayeyi veya borca batıklık durumumu karşılayacak miktarda serbestçe tasarruf edebileceği öz varlığa sahip
   bulunduğu, buna ilişkin tutarların hesap şekli de gösterilerek doğrulandığı veya belirtilen durumların mevcut olmadığının doğrulandığı yer almalıdır. Devrolan şirketin denetime tabu olması halinde bu rapor, şirket denetçisi tarafından da düzenlenebilir.
 8. Devralan şirketin birleşme sebebiyle yapılacak olan sermaye artırımı evrakları

divider