2021 yılında pandemi kaynaklı önlemler kapsamında belge sahibi vatandaşların il/ilçe müdürlüklerine ön izin belgesi (işyeri açma ve çalışma ruhsatı, turizm işletmesi belgesi vb) ibraz zorunluluklarının geçici olarak kaldırılmış olması nedeniyle, 2023 yılı süre uzatım işlemlerinde izlenecek usule ilişkin tereddüt oluştuğu görülmüştür.

Bilindiği üzere Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 14 üncü maddesinin birinci fıkrası “Satış belgelerinin alındığı veya süre uzatım işleminin yapıldığı tarihe bakılmaksızın, faaliyetine devam etmek isteyen satıcılar takip eden yılın Ocak ayı başından Mart ayı sonuna kadar süre uzatım işlemini yaptırmak zorundadır. Süre uzatım işlemi; işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan süre uzatım işlem bedelinin, Kurumun ilan ettiği banka hesabına Kurum sicil numarası beyan edilerek yatırılması suretiyle yapılır. Son rakamı tek olan yıllarda yapılan süre uzatım işlemlerinde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen kantin ve sosyal tesis gibi yerler hariç, satıcıların 12 nci maddede faaliyet konusuna göre istenilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya izin belgelerinin Kuruma veya yetkilendirilmiş mercie ibrazı zorunludur. Bu yıllarda, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya izin belgelerini Kuruma veya yetkilendirilmiş mercie ibraz etmeyenler ile ibraz edememe nedenlerini yetkili makamlardan gerekçelendiremeyenlerin süre uzatım işlemi yapılmaz. Süre uzatım işlemi belge üzerinde gösterilir.” hükmünü haizdir.

Bu itibarla 2023 yılı süre uzatım işlemleri olağan şekilde aşağıdaki yöntem izlenerek gerçekleştirilecektir.

1- Belge sahipleri tarafından belge bedelinin Ziraat Bankası ATM veya İnternet Bankacılığı tahsilat ekranlarında bulunan “Ödemeler>Diğer Ödemeler>Diğer Kurumlar> Tob-Tütün ve Alkol D.Bşk. (M.Tapdk) Online Yeni Satış Belgesi Ve Süre Uzatım İşlemi” kısmından ya da Ziraat Bankası Şubeleri gişelerinden belge sicil numarası beyan edilerek yatırılması.

2- Belge sahiplerinin; belge bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu, işyerleri için düzenlenmiş ön izin belgelerini ve satış belgelerinin asıllarını müdürlüklere getirmeleri.

3- İbraz edilen ön izin belgelerine ilişkin bilgilerin, belge bedelinin yatırılması sonrasında açılacak süre uzatım ekranına girilerek süre uzatım işleminin sistemde onaylanması.

Belge bedellerinin yatırılmaması veya hatalı yatırılması halinde belge ekranında süre uzatım kutucuğu açılmayacaktır. Ön izin belgelerinde yer alan faaliyet konusu bilgilerinin uygunluğu müdürlük personeli tarafından mutlaka kontrol edilmeli, uygun faaliyet konusuna sahip olmayan ön izin belgelerine istinaden süre uzatım işlemi gerçekleştirilmemelidir.

4- Süre uzatım işleminin belge üzerinde gösterilmesi.

2023 yılı için geçerli olacak yeni belge ve süre uzatım işlem bedelleri 30/12/2022 tarihli 32059 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1- Toptan Satış Belgeleri 28.813 TL

2- Perakende Satış Belgeleri

a) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 1.482 TL

b) İlçe merkezlerinde 980 TL

c) Diğer mahallerde 356 TL

3- Açık İçki Satış Belgeleri

a) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 6.186 TL

b) Diğer mahallerde 2.374 TL

4- Nargilelik Tütün Mamulü Sunu